Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu TOÇEV (“Kurum”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1- Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kişisel verileriniz mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca veri sorumlusu TOÇEV tarafından aşağıda belirtilen usullerde işlenmektedir.

2- Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

Vakıf nezdinde yürütülecek Hey Genç Harekete Geç Projesi (Proje”)’ne ilişkin faaliyetler kapsamında gerçekleştirilecek tüm işlemlerde toplanan tüm bilgiler vakıf nezdinde yürütülen süreçlerde ve özellikle Proje kapsamında kullanılmak üzere, Kurum faaliyetlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesi için işlenmektedir. Bu faaliyetlerin kapsamında, Proje’nin yürütülmesi, iş birimlerinin çalışmaları, sosyal politikaların düzenlenmesi, kurumsal işleyişin sağlanması, veri güvenliğinin sağlanması yer almaktadır.

3- İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Veriler, Proje faaliyetleri gereği kapsamında, Kanun’a uygun olarak iş ortaklarına, tedarikçilere, alt işverenlere ve istisnai olarak özel kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.

4- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Proje’ye ilişkin faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Kurumumuz tarafından çeşitli yöntemlerle, özellikle de Kurum içi ağlarla yazılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalarına uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5- Veri İşleyene ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

6- Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklarınız

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir.Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Kurumumuz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.